Home

Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldig vanaf 8 mei 2021
Geldig vanaf 8 mei 2021

Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Besluit 2021-7901

Voorafgaande besluiten
BLKB2015/34M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-05-2021]

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek / Directoraat-generaal Fiscale Zaken, Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen
Besluit van 28 april 2021, nr. 2021-7901

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het volgende besloten.

Dit besluit bevat het beleid voor de juridische fusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 27 januari 2015, nr. BLKB2015/34M, Stcrt. 2015, 3137 . Gewijzigd is de regeling voor fusies waarbij negatieve winst wordt behaald. Dergelijke fusies zijn niet langer uitgezonderd van de door het besluit aan de inspecteur verleende algemene toestemming. Aan de door het besluit gestelde voorwaarden voor fiscale begeleiding is voor gevallen van negatieve winst een voorwaarde 10 toegevoegd. (zie paragraaf 6). Ook is de toelichting op de voorwaarden (zie paragraaf 6) bij voorwaarde 6 aangevuld met een verduidelijking op het punt van de zogenoemde houdsterverliezen. Aangeven wordt dat de winstsplitsing van voorwaarde 6 niet kan meebrengen dat een houdsterverlies dat zonder toepassing van deze voorwaarde niet verrekenbaar is, door toepassing van de voorwaarde verrekenbaar wordt. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Zo zijn bijvoorbeeld de paragrafen over terugwerkende kracht bij juridische fusie naar Nederlands recht en terugwerkende kracht bij juridische fusie naar buitenlands recht samengevoegd in paragraaf 4.1.

1. Inleiding

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Systematiek van de regeling

3. Nadere omschrijving wettelijke begrippen

3.1. Overgang onder algemene titel in het kader van een fusie

3.2. Winst

3.3. Ontgaan of uitstellen van belastingheffing

3.4. Verkrijgende rechtspersoon is gevoegde dochtermaatschappij

4. Terugwerkende kracht fusie

4.1. Algemeen

4.2. Geen terugwerking voor zover geen fiscale faciliteit

5. Goedkeuring voor bepaalde achterblijvende aanspraken

5.1. Voortwenteling rentesaldo, voorwaartse verrekening verliezen, deelnemingsverrekening en verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten

5.2. Achterwaartse verliesverrekening van de verkrijgende rechtspersoon met voorfusiewinst van de verdwijnende rechtspersoon

5.2.1. Algemeen
5.2.2. Indiening verzoeken
5.2.3. Toestemming aan de inspecteur

6. Toelichting op de voorwaarden

7. Formele aspecten van de indiening en afhandeling van verzoeken om een fiscaal geruisloze juridische fusie

7.1. Indiening verzoeken

7.2. Omvang algemene toestemming aan de inspecteur

7.3. Afdoening verzoeken die onder de algemene toestemming vallen; te stellen voorwaarden

7.3.1. Het verzoek wordt ingewilligd

7.3.1.1. Fuserende rechtspersonen zijn beleggingsinstellingen
7.3.1.2. Verkrijgende rechtspersoon is 9-1-g – coöperatie en verdwijnende rechtspersoon niet

7.3.2. Het verzoek wordt afgewezen

7.3.3. Het verzoek wordt ingewilligd onder het stellen van een afwijkend fusietijdstip

7.4. Verzoeken die niet onder de algemene toestemming vallen

8. Te laat ingediende verzoeken

8.1. Algemeen

8.2. Goedkeuring en voorwaarden

8.3. Indiening verzoeken

8.4. Toestemming aan de inspecteur

9. Ingetrokken regeling

10. Inwerkingtreding

Bijlage 1. (2021-7901)

Bijlage 2. (2021-7901)

Bijlage 3. (2021-7901)

Bijlage 4. (2021-7901)

Bijlage 5. (2021-7901)

Bijlage 6. (2021-7901)