Home

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Geldig vanaf 30 oktober 2021
Geldig vanaf 30 oktober 2021

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Besluit 2021-9584

Voorafgaande besluiten
2017-1209
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-10-2021]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit actualiseert het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 9 mei 2017, nr. 2017-1209 ( Stcrt. 2017, 28270 ), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 2020, nr. 2020-27173 ( Stcrt. 2020, 66541 ). Naast enkele redactionele verbeteringen is het besluit op diverse punten verduidelijkt en geactualiseerd.

§ 1. Inleiding

§ 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

§ 2. Beleidsregels ( artikel 1:3, vierde lid, Awb )

§ 3. Vooroverleg

§ 4. Fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw

§ 5. Weigeren gemachtigde ( artikel 2:2 Awb )

§ 6. Elektronisch berichtenverkeer ( artikel 2:15 Awb )

§ 7. Horen bij het vaststellen van de aanslag ( artikel 4:12 Awb )

§ 8. Niet-ontvankelijk bezwaar ( artikel 6:6 Awb )

§ 9. Horen in bezwaar ( artikel 7:2 Awb )

§ 10. Uitstel beslissing op bezwaar ( artikel 7:10 Awb )

§ 11. Ressortering ( artikel 8:7 Awb )

§ 12. Klachten ( titel 9.1 Awb )

§ 13. Uitnodiging aangifte IB/PVV en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ( artikel 6 AWR )

§ 14. Aangifteplicht Vpb voor curatoren ( artikel 8 AWR )

§ 15. Het tijdstip waarop aangifte wordt gedaan ( artikel 9 AWR )

§ 16. Geen voorlopige teruggaaf als de vereiste aangifte over een voorafgaand jaar ten onrechte niet is gedaan ( artikel 13 AWR )

§ 17. Doelmatigheidsgrens voorlopige aanslag Vpb ( artikel 13 AWR )

§ 18. (Vervallen)

§ 19. Belastingrente ( artikel 30f tot en met 30k AWR )

§ 19.1. Belastingrente bij erfbelasting ( artikel 30g AWR )

§ 19.2. Belastingrentevergoeding bij teruggaafbeschikking ( artikel 30ha AWR )

§ 20. Bewaarplicht ( artikel 52 AWR )

§ 21. Informatieverstrekking door notarissen ( artikel 53a AWR )

§ 22. Instemming doelmatige formalisering belastingschuld ( artikel 64 AWR )

§ 23. Ambtshalve verminderen of teruggeven ( artikel 65 AWR )

§ 24. Geheimhoudingsplicht ( artikel 67 AWR )

§ 25. Rapport verzending documenten

§ 26. Vaststellingsovereenkomst ( artikel 7:900 BW )

§ 27. Schadevergoeding ( artikel 6:162 BW )

§ 28. Coulancerentevergoeding

§ 29. Landelijk coördinator civiele heffingsprocedures

§ 30. Citeertitel

§ 31. Intrekking besluit

§ 32. Inwerkingtreding