Home

Inleiding en redactie Deel Loonbelasting

Redactie: mr. A.J. Kromhout, mr. J. van de Merwe en mr.dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo

M.m.v.: drs. P.D. van Agthoven, mr.drs. G. Benning, drs. R.E.H.M. Bremmers, mr.drs. R.J. Chau, mr. A.J. Derksen, mr. J.P. van ‘t Hof, drs. O.C. Kremers, mr.drs. L.J. Lubbers, dr. D. Molenaar, mr.drs. S. Oosterbaan, mr. A.J. Ouweneel, mr. R. Pauli, mr. M.S.J. Pijnenburg-Braspenning, drs. M.L. Vonhögen, mr. D. Westerman, mr. E.A.E. Weultjes

Opbouw deel Loonbelasting

Het blok: Commentaren artikelsgewijs

Hier vindt u de commentaren op de onderstaande wetten:

Wet LB 1964

Artikelsgewijze behandeling van de Wet LB 1964. In de behandeling worden de meest relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, kamerstukken en literatuur besproken en er is ruimte voor een gefundeerde eigen mening. Binnen de wetsartikelen worden de van belang zijnde corresponderende artikelen uit het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsbeschikking Loonbelasting besproken.

Wet VA

Artikelsgewijze behandeling van de Wet VA. Net als bij de behandeling van de Wet LB 1964 vindt u hier per artikel afzonderlijke tabbladen met opsommingen van de voor dat artikel relevante jurisprudentie, beleidsbesluiten, literatuurverwijzingen en parlementaire geschiedenis.

Het blok: Overige relevante  regelingen

Hier vindt u de teksten van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 en de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. Ook krijgt u per artikel een verwijzing/hyperlink naar de aantekening(en) van het commentaar op de Wet LB 1964 waar dit artikel uit het Uitvoeringsbesluit c.q. Uitvoeringsregeling specifiek wordt behandeld/becommentarieerd.

Vanwege het belang voor de dagelijkse praktijk zijn ook de Nieuwsbrief loonheffingen en het Handboek loonheffingen (versies 2021) opgenomen.

Een aantal regelingen op het gebied van het sociale zekerheidsrecht zijn ook opgenomen.

Loonbelastingtabellen:  vanwege het sterk wijzigende karakter van de tabellen is ervoor gekozen om de tabellen hier niet op te nemen. We verwijzen u naar de site van de Belastingdienst.